Algemene voorwaarden

Woningontruiming-Service.nl en Verhuisliften Verhuur

Algemene Voorwaarden – Woningontruiming-Service.nl

Laatst bijgewerkt op 01-12-2023

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Woningontruiming-Service.nl, hierna aangeduid als “de Ondernemingen”. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 1. Dienstverlening Woningontruiming-Service.nl

De Onderneming verbindt zich ertoe woningontruimingsdiensten te leveren volgens de overeengekomen voorwaarden. Klanten dienen alle benodigde informatie te verstrekken en samen te werken voor een efficiënte uitvoering van de diensten.

 1. Dienstverlening Verhuisliften Verhuur Service

Bij het huren van verhuisliften zijn de specifieke voorwaarden van de Verhuisliften Verhuur Service van toepassing. Klanten dienen zich bewust te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden bij het gebruik van verhuisliften.

 1. Offertes en Prijzen

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Eventuele extra kosten worden vooraf duidelijk gecommuniceerd, zowel voor woningontruiming als voor verhuisliften verhuur.

 1. Betaling

Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Bij niet-tijdige betaling behouden de Ondernemingen zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten.

 1. Annulering

Bij annulering van de dienstverlening zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van het moment van annulering en reeds gemaakte kosten, zowel voor woningontruiming als voor verhuisliften.

 1. Aansprakelijkheid

De Ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

 1. Klachten

Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de diensten, schriftelijk te worden gemeld. De Ondernemingen zullen zich inspannen om klachten adequaat en naar tevredenheid op te lossen.

 1. Overmacht

De Ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de diensten verhinderen en die niet aan de Ondernemingen zijn toe te rekenen, zoals natuurrampen, stakingen, en andere onvoorziene omstandigheden.

 1. Geheimhouding en Privacy

Alle verstrekte informatie door de Klant wordt vertrouwelijk behandeld. De Ondernemingen nemen passende maatregelen om de privacy van de Klant te waarborgen en zullen persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten, zowel bij woningontruiming als bij verhuisliften verhuur.

 1. Intellectueel Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen verstrekt door de Ondernemingen blijven bij de Ondernemingen. Het is de Klant niet toegestaan om deze materialen zonder toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

 1. Wijzigingen in de Dienstverlening

De Ondernemingen behouden zich het recht voor om de dienstverlening en voorwaarden te wijzigen. Klanten worden tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen, zowel bij woningontruiming als bij verhuisliften verhuur.

 1. Toepasselijkheid op beide Diensten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de woningontruimingsdiensten als de verhuisliften verhuur services, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in specifieke voorwaarden voor een van beide diensten.

 1. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service via de contactgegevens vermeld op de respectievelijke websites.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01-01-2023.

Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

15. Akkoordverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van Woningontruiming-Service.nl en/of de Verhuisliften Verhuur Service verklaart de Klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. Tevens erkent de Klant op de hoogte te zijn gebracht van de geldende tarieven en betalingsvoorwaarden voor zowel woningontruiming als verhuisliften verhuur.

Betaling dient altijd direct na oplevering van de klus te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

16. Schadeloosstelling

De Klant vrijwaart Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden. De Klant is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatieverschaffing, zowel bij woningontruiming als bij verhuisliften verhuur.

17. Communicatie

Alle communicatie tussen de Klant en Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service verloopt bij voorkeur schriftelijk via de aangewezen communicatiekanalen. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door beide Ondernemingen.

18. Referenties en Publiciteit

Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service behouden zich het recht voor om referenties van de Klant te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij de Klant uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen trachten een geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service zijn gevestigd.

20. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-01-2023. Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service.

behouden zich het recht voor om deze voorwaarden op enig moment te wijzigen. Klanten worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Woningontruiming-Service.nl en de Verhuisliften Verhuur Service bedanken u voor uw vertrouwen en staan klaar om uw woningontruiming en verhuisliftenbehoeften professioneel te vervullen.